OK1KJV, radioklub Rakovník

Historie radioamatérské činnosti v Rakovníku

V období po první světové válce, za 1. republiky bylo v Rakovníku několik nadšenců, kteří se věnovali pouze poslechu rozhlasovému vysílání a stavbě jednoduchých přístrojů pro poslech rozhlasu. Byli to pánové: Motl, Šilhánek, Láska, Kapoun, Biederman, Jan Větrovec. V období 2. Světové války se někteří zaměřovali na možnost poslechu zahraničního vysílání. V poválečném období po roce 1945 se začala činnost zaměřovat na radioamatérské vysílání a tak se i v Rakovníku začal formovat radioklub pod hlavičkou Č A V. Zakládajícími členy byli: Vl. Podolka, Jos. Hájek, Jiří Šmíd, Fr. Král, Zd. Klempera, K. Polák, Jan Ryska, Starý, L. Hloušek, Jos. Pichrta a další. Tak vznikl Radioklub OK1ORK v Rakovníku. Z počátku se vše soustřeďovalo u Vl. Podolky. Počátkem roku 1947 se podařilo získat prostory na Vysoké bráně, kde se pravidelně scházeli členové Radioklubu v neděli dopoledne. Odtud se také začaly uskutečňovat první pokusy vysílání na krátkých vlnách. Později se začalo s pokusy vysílání na VKV a to hlavně v pásmu 56MHz. Prováděli se i pokusy vysílání v pásmu 144MHz. Pod značkou OK1ORK se kolektiv zapojoval do účasti na polních dnech, nejlepší byly Polní dny v letech 1949, 1950, 1951. Od roku 1947 se díky posluchačské činnosti na VKV začal kolektiv rozrůstat, přicházeli noví členové: Zd. Franče, Jar. Beneš, Nachtigal, Mandík, Šašek, Pidrman, Cihlář, Šnobl, Sýkora, Dlabola, Wachtel a j. V padesátých letech dochází k odchodu hlavních aktivních členů z důvodu nástupu vojenské presenční služby. Přesto činnost radioklubu pokračuje a v roce 1951 se kolektiv zúčastňuje Polního dne, bohužel v té době posledního. Přichází rok 1952, kdy těsně před návratem členů z vojny dochází k odebírání koncesí bez uvedení závažných důvodů. Tak zanikají povolení: OK1AHX, OK1AJI, OK1AZK, OK1APK. Na protest se zříká koncese OK1AHL. Radiklub se stěhuje z Vysoké brány do kulturního domu ZV ROH Stadion. Nadvlády nad Radiklubem se ujímají pánové Motl a Kapoun a činnost Radiklubu v roce 1954 upadá tím, že je přestěhován někam do hornického sídliště v Rakovníku, odtud na Ymcu, pod vedením Bř. Wachtela. Veškerá činnost Radiklubu se rovná nule. V té době již této činnosti vládne Svazarm. V roce 1957 jsou povoláni k pohovoru na OV Svazarm Zd. Franče a Jar. Beneš, kde jsou žádáni aby se ujali znovuobnovení činnosti Radioklubu, neboť okres Rakovník je jediný v Kraji, kde Radiklub není. Po několikerém jednání bylo dohodnuto, že oba jmenovaní se znovu obnovení činnosti Radioklubu ujmou a byly dojednány podmínky podpory OV Svazarmu. Problém byl v tom, že v Rakovníku nebyl v té době žádný koncesionář, který by mohl působit jako zodpovědný operátor kolektivní stanice. Jediný, kdo toto mohl splňovat, byl tehdy Karel Radoš, držitel koncese, ale nebydlel v Rakovníku. Po pohovoru s ním byl ochoten dočasně tuto funkci zastávat, aby bylo možné zažádat o obnovení koncese OK1ORK a to až do té doby, než se najde za něho náhrada. Bylo rozhodnuto, že se zkouškám provozních operátorů podrobí Zd. Franče a Jar. Beneš. Jmenovaní se podrobili zkouškám v roce 1958 a získali oprávnění provozních operátorů. Zároveň jmenovaní zažádal o získání vlastní koncese, kterou obdrželi v roce 1960. Obnovení dřívější kolektivní koncese již nebylo pod dřívější značkou OK1ORK možné, a tak byla Rakovníku přidělena značka OK1KJV. Odpovědným operátorem se stal Zd. Franče, OK1ACB. Tak začala nové éra v činnosti Radioklubu Rakovník. Podařilo se znovu získat prostory na Vysoké bráně, kde bylo zřízeno vysílací středisko. V té době začal Radioklub zajišťovat výcvik branců radistů, jak provozářů, tak i techniků. K tomuto účelu získal radioklub výcvikové prostory ve městě, které zároveň sloužily pro činnost klubovní. Členská základna se zvolna rozšiřovala, přicházeli noví členové: Fr. Lego, M. Klouček, M. Groh, R. Sedlecký, Jos. Kesl, Vl. Černý, M. Bureš, J. Brodníček, Vl.Bon, Selnekovič, Hejduk, D. Pech, M. Valo a další. Začala se rozvíjet bohatá činnost, radioklub získal nové působiště v objektu Rasovna, obnovila se tradice Polních dnů. Po 50-ti letech se opět sešel kolektiv na Polním dni na kótě sv. Hubert u Jesenice, kde byla postupně vybudována nová věž. Během dalších let dochází v kolektivu k ostrým názorovým střetům až dochází k fyzickému rozpadu radioklubu. Mladší členové vytváří nový kolektiv, stanici OK1RAK. V radioklubu OK1KJV zůstavají Zd. Franče, M. Klouček a Zd. Šašek. Pasivní členové Fr. Lego, M. Groh, R. Sedlecký. Po úmrtí Zd. Franče se Radioklub rozpadá a prakticky i fyzicky přestává existovat. Zanedbanou péčí o svěřený inventář došlo k úplnému zničení převážné části inventáře i provozní místnosti na Rasovně.

Budoucnost je v rukou mladých, kteří mohou načerpat zkušenosti a pokračovat v činnosti radioklubu.

Volně zpracoval: Jarda OK1ADF
Novodobá současnost (2010-2013)

Po smrti VO Zdeňka Frančeho se po zralé úvaze pokusili Radioamatéři v Rakovníku a okolí zachovat kolektivní stanici, poněvadž by byla velká škoda historii zopakovat. Předsedou byl ustanoven Honza OK1FJB, VO Michal OK1FLC, Revizorem Mirek OK1FAT, členové Mirek OK1ART, Jarda OK1ADF a Zdeněk OK1IGZ. Provozní místnost na Rasovně byla zakonzervována a zkusili jsme jako první společnou aktivitu účast ve II. subregionálu v květnu 2011. Během zimy 2010-2011 vznikly web stránky Radioklubu. Domluvili jsme se na společných akcích a spolupráci s klukama s Řevničovského klubu OK1KRE. Bylo uspořádáno několik společných akcí a VKV závodů s kóty Hůrka nad Panoším Újezdem. V roce 2011 do klubu přišel nový člen, Karel, který úspěšně složil zkoušky a od roku 2012 má značku OK3KW. Na podzim 2012 byla vysílací místnost vyklizena, znovupřipojena k elektroměru a Karel stihl alespoň provizorně opravit střechu. V lednu 2013 se podařilo zajistit nové stoly a židle, připojení i-netu, natažení základních antén a provoz se znovuobnovuje.

únor 2013, Michal OK1FLC
Mirek OK1FAT - SK

Ve čtvrtek 21. listopadu 2013 náhle ukončil svoji životní pouť a opustil naše řady Mirek OK1FAT ve věku jen 65 let. S Mirkem jsme se naposledy rozloučili 28. listopadu v obřadní síni v Rakovníku za účasti radioamatérů Rakovnicka a členů OK1KIR. Jeho náhlý odchod je pro nás všechny velkou ztrátou, čest jeho památce.

listopad 2013, Michal OK1FLC
2014

Během roku 2014 se podařilo vylepšit anténní systémy na rasovně, postupně "vylepšovat" zázemí klubovny. Hlavní úspěch roku je zprovozněný rotátor a na podzim se postavil zakoupený (bazarový) 2el. GEM quad s rotátorem na stožár. Začala spolupráce s klukama z OK1KAD, povedený UHF závod z Klínovce.

únor 2014, Michal OK1FLC
2015

Na začátku roku se podařila instalace stabilního wi-fi spoje i-netu do klubovny, na jaře jsme přijali nového člena - Andreu OK1-36845

květen 2015, Michal OK1FLC
úvodní strana

aktualně

historie

kalendář

technika

pro začínající

bazar

LOG / aktivita

zajímavé odkazy

pár starších fotek

napsali o nás (Raport srpen 1995)

napsali o nás (Raport č.30 2012)

napsali o nás (Raport č.35 2012)

napsali o nás (Raport č.13 2014)

zpráva o začátku OK1ORK (Krátké vlny 1948)